Dostawa i instalacja infrastruktury IT

Nasza Przychodnia sp. z o.o sp.k. zaprasza do składania ofert dostawę i instalację infrastruktury IT w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”

Poniżej został zamieszczony pakiet dokumentów dla oferentów.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną: kontakt@naszaprzychodnia.com lub drogą pocztową bądź osobiście do dnia 20.07.2023 roku, do godz. 17:00.

 

Pakiet dla oferenta zawiera :

  • Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
  • Załącznik nr 1A: Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 3: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 4: Projekt Umowy
  • Załącznik nr 5: Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
  • Załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  • Załącznik nr 7: Oświadczenie  Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym

 

Pakiet oferenta-pobierz

Pobierz plik